Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), jako agenda akredytacyjna do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych powołana została 17 lutego 2001 r. w Opolu przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Podpisano wówczas Porozumienie i Tryb Postępowania Akredytacyjnego. Sygnatariuszami Porozumienia byli rektorzy 24 szkół wyższych m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Krakowskiej.
Przewodniczącym KRPUT w obecnej, V kadencji jest prof. dr hab. inż. Bohdan MACUKOW (Politechnika Warszawska). Jednym z zastępców przewodniczącego jest Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia ATH w Bielsku-Białej dr hab. Henryk KLAMA, prof. ATH.

Obszarami działania KAUT są:
 • akredytacja – w chwili obecnej głownie programów kształcenia – ale docelowo również jednostek,
 • studiów podyplomowych czy studiów doktoranckich,
 • obsługa programu MOSTECH krajowej wymiany studentów,
 • pomoc uczelniom w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • propagowanie przykładów „dobrej praktyki”.
Więcej informacji na temat KAUT odnaleźć można na stronie: www.kaut.agh.edu.pl

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych uzyskała uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label – akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Znak EUR-ACE® Label (EUR-ACE® Label - EURopean ACcredited Engineer) ustanowiony został w 2006 roku I jest gwarancją rzetelnej weryfikacji wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym. Na stronie www.enaee.eu znajduje się baza danych wszystkich akredytowanych programów studiów technicznych, którym przyznano znak EUR-ACE®, umożliwiająca wyszukiwanie informacji według kraju, programu lub instytucji edukacyjnej.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) jest organizacją nadającą w poszczególnych krajach uprawnienia agencjom (lub podobnym instytucjom) akredytującym, do przyznawania znaku EUR-ACE® akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych.

Skontaktuj się z nami

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz KNEFEL, prof. ATH
bud. L, pok. 305
tel. +48 33 82 79 281
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Jacek KŁOSIŃSKI, prof. ATH
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Beata SŁADKOWSKA-RYBKA
bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Materiały do pobrania

 • Uczelniana Księga Jakości Kształcenia - WYDANIE II - dostępna po zalogowaniu w Intranecie w dziale „Jakość kształcenia”
 • Materiały szkoleniowe „Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia: organizacja i funkcjonowanie” - dostępne po zalogowaniu w Intranecie w dziale „Jakość kształcenia"
 • Materiały szkoleniowe „Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej” - dostępne po zalogowaniu w Intranecie w dziale „Jakość kształcenia”

Publikacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej pt.  "Wybrane dobre praktyki zarządzania jakością ksztalcenia w polskich szkołach wyższych"
Raport Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego pt. "Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk" pod redakcją prof. Zbigniewa Marciniaka
Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) w szkolnictwie wyższym - wyzwania projektowania systemu 
Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) - przewodnik dla kandydatów
Jak zbudować i prowadzić centrum RPLw uczelni? 
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki   
Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego - tłumaczenie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - Andrzej Kraśniewski
Autonomia Programowa Uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego - Ewa Chmielnicka
 
 

Krajowe akty prawne

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018.1861)  NOWOŚĆ

Uczelniane akty prawne

 • Uchwała Nr 944/11/V/2013 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Zarządzenie Nr 1255/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 8 października 2018 roku w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 1260/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia

Dokumenty dostępne po zalogowaniu do Intranetu:

 • Uczelniana Księga jakości Kształcenia,
 • W Intranecie dostępne są wszystkie  aktualne uchwały Senatu ATH oraz zarządzenia Rektora.

Proces boloński

19 czerwca 1999 r. przedstawiciele 29 krajów (w tym Polski) podpisali Deklarację Bolońską, która zapoczątkowała proces przekształcania systemów edukacji krajów sygnatariuszy w jeden przejrzysty Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). W ten sposób zapoczątkowany został „Proces Boloński” obejmujący całokształt działań mających na celu restrukturyzację i harmonizację systemów edukacji w Europie w taki sposób, aby możliwy był szeroki dostęp do wysokiej jakości kształcenia na studiach wyższych oraz zapewnione były  odpowiednie warunki do mobilności studentów.
Obecnie w „Procesie Bolońskim” udział bierze 47 państw europejskich , a także Komisja Europejska oraz członkowie-konsultanci: m. in. Rada Europy, The European Centre for Higher Education/Centre Européen pour l'Enseignement Supérieur - UNECO-CEPES, European Association of Institutions in Higher Education - EURASHE, The European Association for Quality Assurance in Higher Education  - ENQA czy BUSINESSEUROPE.

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego powstał w marcu 2010 r. Obecnie tworzy go 47 państw, które w podpisanym na konferencji w Budapeszcie i Wiedniu komunikacie zobowiązały się do dalszej współpracy i kontynuacji postulatów Procesu Boloński.

Jego realizacja to:

 • wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
 • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
 • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
 • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
 • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
 • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

Informacje na temat działań podjętych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w ramach Procesu Bolońskiego odnaleźć można na stronie http://info.ath.bielsko.pl/index.php/o-uczelni/proces-bolonski

Polska Rama Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZRK) ma umożliwiać porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w kraju i innych krajach europejskich poprzez odniesienie ich do poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i dalej do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). Każda z kwalifikacji włączonych do ZRK musi mieć określony poziom PRK, który wynika z porównania wymaganych dla niej efektów uczenia się z charakterystykami poziomów w ramie kwalifikacji.
Polska Rama Kwalifikacji, podobnie jak rama europejska, składa się z ośmiu poziomów. Każdy z poziomów opisywany jest wymaganiami w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które musza posiadać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

W Polsce zastosowano unikatowe rozwiązanie, które polega na  wprowadzeniu charakterystyk poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia:

 • charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), które dotyczą wszystkich rodzajów kwalifikacji;
 • charakterystyk drugiego stopnia, typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach edukacji ogólnej, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia, jako, że stanowią spójną całość, powinny być czytane łącznie, aby w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.
Charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego opisane zostały dla poziomów od 6 do 8 PRK. Do tych poziomów przypisane zostały kwalifikacje pełne uzyskiwane w szkolnictwie wyższym m.in. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata (licencjat), inżyniera (inżynier), magistra inżyniera (magister inżynier) oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie.

Akty prawne związane z Polską Ramą Kwalifikacji:

 1. Ustawa a dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2018.2153) POBIERZ
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4 (Dz.U.2016.520) POBIERZ
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8 (Dz.U.2016.537) POBIERZ
 4. Rozporządzenie MEN oraz MNiSW z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifuikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifiakcji pełnej na poziomie 4 - poziom 5 (Dz.U.2016.915) POBIERZ
 5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U.2018.2218) POBIERZ
opracowano na podstawie materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych

Obsługa administracyjna systemu

Obsługę administracyjną Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia zapewnia Dział Nauczania i Spraw Studenckich (stanowisko ds. jakości kształcenia).

 
Kontakt:
dr inż. Beata SŁADKOWSKA-RYBKA

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

Kadencja październik 2019 r. - wrzesień 2020 r.

WBMiI WIMBiŚ WZiT WH-S WNoZ
14 marzec 2019
Zaproszenie na wykład

W imieniu Pani dr hab. inż. Doroty Pawlus, prof. ATH, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, zapraszamy na wykład Pana dra inż. Tomasza Saryusz-Wolskiego pt.: "Nowa jakość kształcenia w szkole wyższej – wyzwania współczesności".

Czytaj dalej >
08 marzec 2019
Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dokument pt. Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik.

Czytaj dalej >
28 luty 2019
Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

W dniu dzisiejszym (28.02.2019 r.) na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczono rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czytaj dalej >
19 luty 2019
Konstytucja dla Nauki ‒ Przewodnik po reformie

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnctwa Wyższego w dniu 18 lutego 2019 r. udostepniony został Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki - część 1.

Czytaj dalej >